Odluki

Врз основа на член 16 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот оглас, начин на поднесување на пријавата за вработување, начин на спроведување на постапката за селекција и интервју, начин на бодирање и максимален број на бодови во постапката за селекција за работните места за кои е објавен јавниот оглас и член 22 од Статутот на КЈП Нискоградба Битола, ВД Директорот на КЈП Нискоградба Битола на ден 07.12.2023 година донесе:

ОДЛУКА
За избор на кандидати за вработување на Даватели на јавни услуги по пат на јавен оглас бр.1/2023

 1. Јавниот оглас бр.1/2023, дел.број 04-1190/2 објавен на ден 17.11.2023
  година, за вработување на работното место со под број 1 со Шифра КДР 03 05 ВОТ
  013 – 2 (два) извршители Одржувач на канализациона мрежа-даватели на јавна услуга
  во Одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта во Секторот за
  канализациони објекти, инсталации, улици, патишта и механизација

Се избираат кандидатите:

 1. Марјанче Филкоски,
 2. Роберт Илијоски,

2.Именуваните ќе бидат вработени на неопределено време за горенаведеното
работно место, по конечноста на оваа одлука, за што ќе се донесе посебно решение,
односно ќе се склучи договор за вработување.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
КЈП Нискоградба Битола, КЈП Нискоградба Битола, објави Јавен оглас
за вработување на даватели на јавн услуги бр.1/2023 дел.бр.04-1190/02 на ден 17.11.2023
година во дневните весници „Нова Македонија… „Вечер, и „Коха,, за вработување на
2(два) извршители на неопределено време на работно место со Шифра КДР 0305 ВО1
013 – Одржувач на канализациона мрежа – два извршители, во Одделение за
канализациони објекти, инсталации, улици и патишта, во Секторот за канализациони
објекти, инсталации, улици, патишта и механизација.

Со Решение на ВД Директорот бр.04-1190/4-1 од 27.11.2023 година
формирана е Комисија за селекција на постапка за вработување на даватели на јавни
услуги по јавниот оглас. Комисијата за селекција ги спроведе двете фази од
постапката за селекција за вработување и тоа: Спроведена постапка за проверка на
внесените податоци во пријавите и проверка на приложените докази на ден
05.12.2023 година, со Записник бр.04-1190/5-1 од 05.12.2023 година и спроведено
интервју со Записник бр.04-1190/6-1 од 05.12.2023 година, во просторијата на КЈП
Нискоградба Битола.

Врз основа на резултатите од двете фази на селекција, Комисијата за
селекција на постапка за вработување, до ВД Директорот на претпријатието, достави
конечна ранг листа и предлог на кандидати за вработување бр.04-1190/7-1 од 06.12.2023
година, заради донесување на Одлука за избор.

Директорот на КЈП Нискоградба Битола го прифати предлогот на
Комисијата и одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

Правна поука: Против оваа одлука незадоволните кандидати имаат право да
поднесат жалба до Управниот одбор на претпријатието, во рок од 8 дена од приемот
на Одлуката за избор.

КЈП Нискоградба -Битола
ВД Директор

Зоран Талевски

Врз основа на член 16 од Правилникот за формата и
содржината на Јавниот оглас, начин на поднесување на пријавата за вработување, начин на
спроведување на постапката за селекција и интервју, начин на бодирање и максимален број
на бодови во постапката за селекција за работните места за кои е објавен јавниот оглас и
член 22 од Статутот на КЈП Нискоградба Битола, ВД Директорот на КЈП
Нискоградба Битола на ден 07.12.2023 година донесе:

ОДЛУКА

 1. За извршител на работното место бр.2 со Шифра КДР 03 05 Б01 050
  Самостоен инжињер, во Оддел за припрема ,проектирање и развој во
  Одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта во
  Секторот за канализациони објекти, инсталации, улици, патишта и
  механизација 1(еден) извршител по Јавен оглас бр. 04-1190/2 од 17.11.2023
  година не се избира кандидат поради тоа што за бараното работно место
  под реден бр. 2 не се пријави ниту еден кандидат

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

КЈП Нискоградба Битола, КЈП Нискоградба Битола, објави Јавен оглас
за вработување на даватели на јавн услуги бр.1/2023 дел.бр.04-1190/02 на ден 17.11.2023
година во дневните весници „Нова Македонија, ..Вечер,, и „Коха,, за вработување на
1(еден) извршител на неопределено време на работно место бр.2 со Шифра КДР 03 05
Б01 050 – Самостоен инжињер-еден извршител.

Комисијата за спроведување селекција за вработување формирана со
Решение на ВД Директорот бр.04-1190/4-1 од 27.11.2023 година на ден 05.12.2023
година утврди дека нема ниту еден пријавен кандидат за горенаведеното работно место.

ВДДиректорот на КЈП Нискоградба Битола го прифати предлогот на
Комисијата и одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

Правна поука: Против оваа одлука може да се изјави жалба до Управниот
одбор на претпријатието, во рок од 8 дена од денот на објавување на Одлуката на веб
страницата.

КЈП Нискоградба -Битола
ВД Директор
Зоран Талевски.

Врз основа на член |6 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот оглас,
начин на поднесување на пријавата за вработување, начин на спроведување на постапката
за селекција и интервју, начин на бодирање и максимален број на бодови во постапката за
селекција за работните места за кои е објавен јавниот оглас и член 22 од Статутот на КЈП
Нискоградба Битола, ВД Директорот на КЈП Нискоградба Битола на ден 07.12.2023
година донесе:

ОДЛУКА
За избор на кандидати за вработување на Даватели на јавни услуги
по пат на јавен оглас бр.1/2023

 1. Јавниот оглас бр.1/2023, дел.број 04-1190/2 објавен на ден 17.11.2023
  година, за вработување на работното место со под број 3 со Шифра КДР 0305 БО0З3
  019 – 1 (еден) извршител Управувач на градежна машина-даватели на јавна услуга во
  во Одделение за механизација во Секторот за канализациони објекти, инсталации,
  улици, патишта и механизација

Се избира кандидатот

 1. Игор Шипинкаровски.

2.Именуваниот ќе биде вработен на неопределено време за горенаведеното

работно место, по конечноста на оваа одлука, за што ќе се донесе посебно решение,
односно ќе се склучи договор за вработување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

КЈП Нискоградба Битола, КЈП Нискоградба Битола, објави Јавен оглас

за вработување на даватели на јавн услуги бр.1/2023 дел.бр.04-1190/02 на ден 17.11.2023

година во дневните весници „Нова Македонија, ,,Вечер,, и „Коха,, за вработување на

1(еден) извршител на неопределено време на работно место бр. 3 со Шифра КДР 03 05

Б0О3 019 – Управувач на градежна машина -еден извршител во Одделение за
механизација, во Секторот за канализациони објекти, инсталации, улици, патишта и
механизација.

Со Решение на ВД Директорот бр.04-1190/4-1 од 27.11.2023 година
формирана е Комисија за селекција на постапка за вработување на даватели на јавни
услуги по јавниот оглас. Комисијата за селекција ги спроведе двете фази од
постапката за селекција за вработување и тоа: Спроведена постапка за проверка на
внесените податоци во пријавите и проверка на приложените докази на ден
05.12.2023 година, со Записник бр.04-1190/5-1 од 05.12.2023 година и спроведено
интервју со Записник бр.04-1190/6-1 од 05.12.2023 година, во просторијата на КЈП
Нискоградба Битола.

Врз основа на резултатите од двете фази на селекција, Комисијата за
селекција на постапка за вработување, до ВД Директорот на претпријатието, достави
конечна ранг листа и предлог на кандидати за вработување бр.04-1190/7-1 од 06.12.2023
година, заради донесување на Одлука за избор.

Директорот на КЈП Нискоградба Битола го прифати предлогот на
Комисијата и одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

Правна поука: Против оваа одлука незадоволните кандидати имаат право да
поднесат жалба до Управниот одбор на претпријатието, во рок од 8 дена од приемот
на Одлуката за избор.

КЈП Нискоградба -Битола
ВД Директор…
Зоран Талевски

5 И Врз основа на член 16 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот оглас,
начин на поднесување на пријавата за вработување, начин на спроведување на постапката
за селекција и интервју, начин на бодирање и максимален број на бодови во постапката за
селекција за работните места за кои е објавен јавниот оглас и член 22 од Статутот на КЈП
Нискоградба Битола, ВД Директорот на КЈП Нискоградба Битола на ден 07.12.2023
година донесе:

ОДЛУКА
За избор на кандидати за вработување на Даватели на јавни услуги
по пат на јавен оглас бр.1/2023

 1. Јавниот оглас бр.1/2023, дел.број 04-1190/2 објавен на ден 17.11.2023
  година, за вработување на работното место со под број 4 со Шифра КДР 0305 Б03
  009 -1 (еден) извршител Возач на лесна градежна машина-даватели на јавна услуга во
  во Одделение за механизација во Секторот за канализациони објекти, инсталации,
  улици, патишта и механизација

Се избира кандидатот

 1. Александар Јовановски.

2.Именуваниот ќе биде вработен на неопределено време за горенаведеното

работно место, по конечноста на оваа одлука, за што ќе се донесе посебно решение,
односно ќе се склучи договор за вработување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

КЈП Нискоградба Битола, КЈП Нискоградба Битола, објави Јавен оглас

за вработување на даватели на јавн услуги бр.1/2023 дел.бр.04-1190/02 на ден 17.11.2023

година во дневните весници „Нова Македонија, ..Вечер,, и „Коха,, за вработување на

1(еден) извршител на неопределено време на работно место бр. 4 со Шифра КДР 03 05

Б0ОЗ 008 – Возач на лесна градежна машина -еден извршител во Одделение за
механизација, во Секторот за канализациони објекти, инсталации, улици, патишта и
механизација.

Со Решение на ВД Директорот бр.04-1190/4-1 од 27.11.2023 година
формирана е Комисија за селекција на постапка за вработување на даватели на Јавни
услуги по јавниот оглас. Комисијата за селекција ги спроведе двете фази од
постапката за селекција за вработување и тоа: Спроведена постапка за проверка на
внесените податоци во пријавите и проверка на приложените докази на ден
05.12.2023 година, со Записник бр.04-1190/5-1 од 05.12.2023 година и спроведено
интервју со Записник бр.04-1190/6-1 од 05.12.2023 година, во просторијата на КЈП
Нискоградба Битола.

Врз основа на резултатите од двете фази на селекција, Комисијата за
селекција на постапка за вработување, до ВД Директорот на претпријатието, достави
конечна ранг листа и предлог на кандидати за вработување бр.04-1190/7-1 од 06.12.2023
година, заради донесување на Одлука за избор.

Директорот на КЈП Нискоградба Битола го прифати предлогот на
Комисијата и одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

Правна поука: Против оваа одлука незадоволните кандидати имаат право да
поднесат жалба до Управниот одбор на претпријатието, во рок од 8 дена од приемот
на Одлуката за избор.

КЈП Нискоградба -Битола;
ВД Директор ТА
Зоран Талевски

Врз основа на член 16 од Правилникот за формата и
содржината на Јавниот оглас, начин на поднесување на пријавата за вработување, начин на
спроведување на постапката за селекција и интервју, начин на бодирање и максимален број
на бодови во постапката за селекција за работните места за кои е објавен јавниот оглас и
член 22 од Статутот на КЈП Нискоградба Битола, ВД Директорот на КЈП
Нискоградба Битола на ден 07.12.2023 година донесе:

ОДЛУКА
За избор на кандидати за вработување на Даватели на јавни услуги
по пат на јавен оглас бр.1/2023

 1. Јавниот оглас бр.1/2023, дел.број 04-1190/2 објавен на ден 17.11.2023
  година, за вработување на работното место со под број 5 со Шифра КДР 0305 Б03
  015 – 1 (еден) извршител Техничар во припрема-даватели на јавна услуга во Оддел за
  припрема,проектирање и развој, во Одделение за канализациони објекти, инсталации,
  улици и патишта во Секторот за канализациони објекти, инсталации, улици, патишта и
  механизација

Се избира кандидатот

 1. Марина Белевска.

2.Именуваната ќе биде вработена на неопределено време за горенаведеното
работно место, по конечноста на оваа одлука, за што ќе се донесе посебно решение,
односно ќе се склучи договор за вработување.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
КЈП Нискоградба Битола, КЈП Нискоградба Битола, објави Јавен оглас
за вработување на даватели на јавн услуги бр.1/2023 дел.бр.04-1190/02 на ден 17.11.2023
година во дневните весници „Нова Македонија,,, „,Вечер,, и „Коха,, за вработување на
1(еден) извршител на неопределено време на работно место бр. 5 со Шифра КДР 03 05
Б0З3 015 – Техничар во припрема-еден извршител во Оддел за припрема,проектирање и
развој, во Одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта, во
Секторот за канализациони објекти, инсталации, улици, патишта и механизација.

Со Решение на ВД Директорот бр.04-1190/4-1 од 27.11.2023 година
формирана е Комисија за селекција на постапка за вработување на даватели на јавни
услуги по јавниот оглас. Комисијата за селекција ги спроведе двете фази од
постапката за селекција за вработување и тоа: Спроведена постапка за проверка на
внесените податоци во пријавите и проверка на приложените докази на ден
05.12.2023 година, со Записник бр.04-1190/5-1 од 05.12.2023 година и спроведено
интервју со Записник бр.04-1190/6-1 од 05.12.2023 година, во просторијата на КЈП
Нискоградба Битола.

Врз основа на резултатите од двете фази на селекција, Комисијата за
селекција на постапка за вработување, до ВД Директорот на претпријатието, достави
конечна ранг листа и предлог на кандидати за вработување бр.04-1190/7-1 од 06.12.2023
година, заради донесување на Одлука за избор.

Директорот на КЈП Нискоградба Битола го прифати предлогот на
Комисијата и одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

Правна поука: Против оваа одлука незадоволните кандидати имаат право да
поднесат жалба до Управниот одбор на претпријатието, во рок од 8 дена од приемот
на Одлуката за избор.

КЈП Нискоградба -Битола

Врз основа на член 16 од Правилникот за формата и содржината на
Јавниот оглас, начин на поднесување на пријавата за вработување, начин на спроведување
на постапката за селекција и интервју, начин на бодирање и максимален број на бодови во
постапката за селекција за работните места за кои е објавен јавниот оглас и член 22 од
Статутот на КЈП Нискоградба Битола, ВД Директорот на КЈП Нискоградба Битола на

ден 07.12.2023 година донесе:

ОДЛУКА
За избор на кандидат за вработување на помошно техничко лице
по пат на јавен оглас бр.1/2023

1.На Јавниот оглас бр.1/2023, дел.број 04-1190/2 објавен на ден 17.11.2023
година, за вработување на работното место со Шифра КДР 04 02 А03 001 -1 (еден)
извршител Портир- помошно технички лица во Сектор за општи и правни работи и
човечки ресурси, во Одделение за општи и правни работи и човечки ресурси

Се избира кандидатот Катерина Тодоровска.

2.Именуваната ќе биде вработена на неопределено време за горенаведеното
работно место, по конечноста на оваа одлука, за што ќе се донесе посебно решение,
односно ќе се склучи договор за вработување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

КЈП Нискоградба Битола, објави Јавен оглас за вработување на помошно
технички лица бр.1/2023 дел.бр.04-1190/02 на ден 17.11.2023 година во дневните
весници „Нова Македонија,,, „Вечер,, и „Коха, за вработување на 1(еден) извршител
на неопределено време на работно место со Шифра КДР 04 02 А03 001 – Портир –
еден извршител, во Одделение општи и правни работи и човечки ресурси, Сектор за
општи и правни работи и човечки ресурси.

Со Решение на ВД Директорот бр.04-1190/4-2 од 27.11.2023 година
формирана е Комисија за селекција на постапка за вработување на помошно
технички лица по јавниот оглас. Комисијата за селекција ги спроведе двете фази од
постапката за селекција за вработување и тоа: Спроведена постапка за проверка на
внесените податоци во пријавите и проверка на приложените докази на ден 05.12.2023
година, со Записник бр.04-1190/5-2 од 05.12.2023 година и спроведено интервју со
Записник бр.04-1190/6-2 од 05.12.2023 година, во просторијата на КЈП Нискоградба
Битола.

Врз основа на резултатите од двете фази на селекција, Комисијата за
селекција на постапка за вработување, до ВД Директорот на претпријатието, достави
конечна ранг листа и предлог на кандидат за вработување бр.04-1190/7-2 од 06.12.2023
година, заради донесување на Одлука за избор.

Директорот на КЈП Нискоградба Битола го прифати предлогот на
Комисијата и одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

Правна поука: Против оваа одлука незадоволниот кандидат има право да
поднесе жалба до Управниот одбор на претпријатието, во рок од 8 дена од приемот на
Одлуката за избор.

КЈП Нискоградба -Битола

ВД Директор ТА
Зоран Талевски