За нас

ВД Директор на КЈП Нискоградба Битола :

Зоран Талевски , Дипломиран електро инжинер

Помошник Директор за Финансиско правни работи:

Наташа Стојановска

тел.075/268-028, e-mail: natashas@niskogradbabt.mk

Раководител на Одделение за Општи, правни работи и човечки ресурси:

Јулијана Христовска

тел. 071/362-151, e-mail: pravensektor@niskogradbabt.mk

Раководител на Одделение за Јавни набавки:

Кристина Б.Рутевска

тел. 070/978-897, e-mail: niskogradbabt@yahoo.com

Раководител на Сектор финансии, сметководство и комерција:

Златанка Блажевска

тел. 070/395-714, e-mail: finansii@niskogradbabt.mk

Раководител на Финансиски и сметководствени работи:

Фанче Цветковска

тел. 072/234-678, e-mail: fancec@niskogradbabt.mk

Раководител на Одделение за Комерција:

Димкитар Кузмановски

тел. 072/274-848, e-mail: dimitar.niskogradba@gmail.com

Оперативен директор:

Зоран Корлевски

тел. 076/303-553, e-mail: korlevskizoran@gmail.com

Советник за Технички прашања:

Силјановски Методи

тел. 070/207-419, e-mail: metodimec@yahoo.com

Раководител на Сектор за Канализациони објекти, Инсталации, Улици, Патишта, Механизација:

Тони Илиевски

тел. 070/219-028, e-mail: toni.ilievski@gmail.com

Помошник Раководител на Сектор за Канализациони објекти, Инсталации, Улици, Патишта, Механизација:

Тони Трајковски

тел. 070/395-720, e-mail: tonitrajkovski21@yahoo.com

Раководител на Оддел за припрема, проектирање и развој:

Ѓорѓи Петровски

тел. 071/293-820, e-mail: gpetrovki64@gmail.com

Помошник Раководител на Механизација:

Цане Лазаревски

тел. 078/379-278, e-mail: ctlcane@yahoo.com