Врз основа на член 5 и 6 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на РМ бр. 27/14 и 199/14), и членовите 37-к, 37-н и 37-њ од Законот за Јавните nретпријатија и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оrлас за унапредување, начинот на поднесување ма пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување како и начинот на бодирањето за давателите на јавни услуги на КЈП ‘Нискоградба’ Битола ВД Директорот на КЈП ‘Нискоградба’ Битола ја донесе следната:

ОДЛУКА
за избор по интерен оглас 01/2023

  • За работно место редех бр.б9-а КДР 03 05 Б02 143 Работоводител за одржување во механизација-1 (еден) извршител -избран е единствениот кандидат
    1.Александар Бадишевски

ПPABHA ПОУКА: против оваа одлука незадоволните кандидати имаат право на жалба до УО на КЈП ‘Нискоrрадба’ Битола во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на Одлуката на огласна табла.

ВД Директор Зоран Талевски

Да се достави до:
Архива
Избраниот кандидат
Сектор за ОПР u ЧР/досие
Оrласна табла
Web страна

Одлука-по-Интерен-оглас