Контакт

Адреса: Бул.’1-ви Мај’ бб

Телефони : Управа +389 47 233 199, +389 47 233 600, Механизација +389 47 221 016

факс : +389 47 224 520

e-mail: niskogradba@t.mk

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер во КЈП „Нискоградба“ Битола

  1. Јулијана Христовска, e-mail: pravensektor@niskogradbabt.mk, тел.071/362-151
  2. Тони Илиевски, e-mail: toni.ilievski@gmail.com, тел.070/219-028

Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистерот на прописи објавени во службеното гласило – линк:

  1. Закон за јавни претпријатија (Сл.весник на Р.М. бр.38/96… измени и дополнувања Сл.весник на Р.М. бр.89/22)
  2. Закон за комунални дејности (Сл.весник на Р.М. бр.95/12… измени и дополнувања 18.12.2020)
  3. Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпдни води (Сл.весник на Р.М. бр.68/04… измени и дополнувања Сл.весник на Р.М. бр.31/16)
  4. Закон за води (Сл.весник на Р.М. бр.87/08)
  5. Одлука за комунален ред на Општина Битола (Службен гласник на Општина Битола бр.14/2012)