Извештај за работењето за период од 01.01.2023 год. до 31.03.2023 год.

ДоСовет на Општина БитолаОпштина Битола Градоначалник Д-р Тони Коњановски ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КЈП"HИСКОГРАДБА"- БИТОЛАЗА ПЕРИОД ОД 01-01-2023 ДО 31-03-2023 г. ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИ И РАСХОДИТАБЕЛА НА ПРИХОДИ Остварени…