1. Отстранување на отпадни води (приоритетна дејност)
  2. Изградба на патишта и автопати
  3. Изградба на комунални објекти за течности
  4. Изградба на хридроградежни објекти
  5. Изградба на други објекти од нискоградба, неспоменати на друго место
  6. Останати специјализирани градежни работи, неспоменати на друго место
  7. Инжинерство и со него поврзано техничко советување