Vrz osnova na ~len 37-i od Zakonot za javni pretprijatija,(Sl.V. br.38/96,35/19,br.275/19 i posledna izmena br.89/22), ~len 20-g od Zakonot za vraboteni vo javniot sektor(Sl.V br.27/14, 14/20, 215/21, 99/22 i posledna izmena br.159/22),~len 22 i 23 od Zakonot za rabotni odnosi (Sl. V. br. 62/05, 110/19, 267/20 i posledna izmena br.288/21) i ~len 22 od Statutot na KJP Niskogradba Bitola,VD Direktor na

                  KJP Niskogradba Bitola objavuva

                  JАVЕN OGLAS br.02/2022

Za vrabotuvawe na davateli na javni uslugi na
neopredeleno vreme za slednite rabotni mesta :

 1. Rabotno mesto Odruva~ na kanalizaciona mrea {ifra na rabotno mesto KDR 03 05 V01 013 – 1 (eden) izvr{itel Op[ti uslovi:

-да е државјанин на Република Северна Македонија,
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен
-да има општа здравствена способност за работното место
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Posebni uslovi:

 • da ima osnovno obrazovanie
  – da ima najmalku edna godina rabotno iskustvo vo strukata Rabotnata nedela trae 5 rabotni dena, od ponedelnik do petok, polnoto rabotno vreme iznesuva 40 ~asa nedelno, rabotnoto vreme zapo~nuva vo 7,00 ~asot i trae do 15 ~asot, pari~niot iznos na osnovnata plata za rabotnoto mesto e 21.390,00 denari, plus dodatok na minat trud po 0,5% za sekoja godina raboten sta`. Predvideni vrabotuvawa spored Godi{niot plan na institucijata za 2022 godina se: 1 (eden) izvr{itel – Makedonec(kи). Postapkata za selekcija za vrabotuvawe na davateli na javni uslugi vo JP se sostoi od proverka na vnesenite podatoci vo prijavata za vrabotuvawe so uslovite utvrdeni vo javniot oglas, proverka na priloenite dokazi vo prijavata i intervju. Oglasot trae 15(petnaeset) dena, smetano od denot na objavuvaweto na oglasot vo dnevniot pe~at vo tri dnevni vesnici od koi eden od vesnicite {to se izdavaat na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koi zboruvaat sluben jazik, razli~en od makedonskiot.
  Kandidatite treba da gi dostavat slednite dokumenti za ispolnuvawe na potrebnite uslovi za rabotnoto mesto vo original ili kopija zaverena na notar:
  -Uverenie za dravjanstvo, -Izvod od mati~na kniga na rodeni, -Dokaz deka so pravosilna presuda ne mu e izre~ena kazna zabrana za vr{ewe na profesija, dejnost ili dolnost,
 • Lekarsko uverenie za op{ta zdravstvena sposobnost,
  -Diploma za zavr{eno soodvetno obrazovanie,
  -Potvrda za rabotno iskustvo,
  -Popolneta prijava objavena na veb stranata na KJP Niskogradba Bitola.

Prijavite }e bidat dostapni na veb-stranata na KJP,,Niskogradba,,Bitola https//www.niskogradbabt.mk, a }e moat da se podignat i od arhivata na KJP Niskogradba Bitola sekoj raboten den od 7,00-15,00 ~asot. Kon prijavata kandidatite zadolitelno gi prilouvaat potrebnite dokazi za podatocite vneseni vo istata. Kandidatite se dolni pod materijalna i krivi~na odgovornost da potvrdat deka podatocite vo prijavata se to~ni, a dostavenite dokazi verni na originalot.
Prijavite so potrebnata dokumentacija kandidatite se dol`ni da gi dostavat vo KJP Niskogradba – Bitola, na ul. Bulevar 1-vi Maj bb . 7000 Bitola, li~no ili preku po{ta.

                                        KJP Niskogradba-Bitola
                                              VD Direktor
      Zoran Talevski