Vrz osnova na ~len   37-i od Zakonot za javni pretprijatija,(Sl.V. br.38/96,35/19 i posledna izmena br.275/19), ~len 20-g od Zakonot za vraboteni vo javniot sektor(Sl.V br.27/14 i posledna izmena 14/20), ~len 22 i   23  od  Zakonot za rabotni odnosi (Sl. V. br. 62/05,110/19 i posledna izmena,267/20) i ~len 22 od Statutot na KJP Niskogradba Bitola,Direktorot na

KJPNiskogradbaBitola

                                                  objavuva

                                        J A V E N      O G L A S  br.01/2021

Za  vrabotuvawe  na davateli na javni uslugi na          

 neopredeleno vreme za slednite rabotni mesta :

1.Rabotno mesto Referent inkasant {ifra na rabotno mesto       KDR 03 05  B02 075  – 1 (eden) izvr{itel  

Op[ti uslovi:

-да е државјанин на Република Северна Македонија,

-активно да го користи македонскиот јазик

-да е полнолетен

-да има општа здравствена  способност за работното место

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

 Posebni uslovi:

   –  da ima zavr{eno najmalku 240 krediti spored ECVET ili MKSOO ili ~etirigodi{no sredno obrazovanie

   –  najmalku dve godini rabotno iskustvo vo strukata

Rabotnata nedela  trae 5 rabotni dena, od ponedelnik do petok, polnoto rabotno vreme iznesuva 40 ~asa nedelno, rabotnoto vreme zapo~nuva vo 7,00 ~asot i trae do 15 ~asot, pari~niot iznos na osnovnata plata za rabotnoto mesto e  17.776,00 denari, plus dodatok na minat trud po 0,5% za sekoja godina raboten sta`.

Predvideni vrabotuvawa spored Godi{niot plan na institucijata za 2021 godina se: 1 (eden) izvr{itel – Makedonec(ka).

2.  Rabotno mesto  Voza~ na tovarno vozilo {ifra na rabotno mesto  KDR 03 05  B02 079  – 1 (eden) izvr{itel  

   Op[ti uslovi:

-да е државјанин на Република Северна Македонија,

-активно да го користи македонскиот јазик

-да е полнолетен

-да има општа здравствена  способност за работното место

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

 Posebni uslovi:

   –  da ima zavr{eno najmalku 240 krediti spored ECVET ili MKSOO ili ~etirigodi{no sredno obrazovanie

   –  najmalku dve godini rabotno iskustvo vo strukata

                –  voza~ka C-kategorija

             Rabotnata nedela  trae 5 rabotni dena, od ponedelnik do petok, polnoto rabotno vreme iznesuva 40 ~asa nedelno, rabotnoto vreme zapo~nuva vo 7,00 ~asot i trae do 15 ~asot, pari~niot iznos na osnovnata plata za rabotnoto mesto e  18.993,00 denari, plus dodatok na minat trud po 0,5% za sekoja godina raboten sta`.

Predvideni vrabotuvawa spored Godi{niot plan na institucijata za 2021 godina se: 1 (eden) izvr{itel – Makedonec(ka).

3.  Rabotno mesto  Upravuva~ na grade`na ma{ina {ifra na rabotno mesto  KDR 03 05  B03 019  – 2 (dva) izvr{iteli  

   Op[ti uslovi:

-да е државјанин на Република Северна Македонија,

-активно да го користи македонскиот јазик

-да е полнолетен

-да има општа здравствена  способност за работното место

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

 Posebni uslovi:

   –  da ima zavr{eno najmalku 240 krediti spored ECVET ili MKSOO ili ~etirigodi{no sredno obrazovanie

   –  najmalku edna godina rabotno iskustvo vo strukata

Drugi posebni uslovi:

  • Voza~ka B-kategorija
  • Kvalifikacija  (uverenie,sertifikat) za upravuvawe so

grade`ni ma{ini.

             Rabotnata nedela  trae 5 rabotni dena, od ponedelnik do petok, polnoto rabotno vreme iznesuva 40 ~asa nedelno, rabotnoto vreme zapo~nuva vo 7,00 ~asot i trae do 15 ~asot, pari~niot iznos na osnovnata plata za rabotnoto mesto e  18.993,00 denari, plus dodatok na minat trud po 0,5% za sekoja godina raboten sta`.

Predvideni vrabotuvawa spored Godi{niot plan na institucijata za 2021 godina se: 2 (dva) izvr{iteli – Makedonci(ki).

4.  Rabotno mesto  Odr`uva~ na kanalizaciona mre`a {ifra na rabotno mesto  KDR 03 05  V01 013  – 7 (sedum) izvr{iteli  

   Op[ti uslovi:

-да е државјанин на Република Северна Македонија,

-активно да го користи македонскиот јазик

-да е полнолетен

-да има општа здравствена  способност за работното место

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

 Posebni uslovi:

   –  da ima osnovno obrazovanie

             –  da ima najmalku edna godina rabotno iskustvo vo strukata

             Rabotnata nedela  trae 5 rabotni dena, od ponedelnik do petok, polnoto rabotno vreme iznesuva 40 ~asa nedelno, rabotnoto vreme zapo~nuva vo 7,00 ~asot i trae do 15 ~asot, pari~niot iznos na osnovnata plata za rabotnoto mesto e  16.875,00 denari, plus dodatok na minat trud po 0,5% za sekoja godina raboten sta`.

Predvideni vrabotuvawa spored Godi{niot plan na institucijata za 2021 godina se: 5 (pet) izvr{itelи – Makedonecи(kи), 1(eden) izvr{itel Tur~in(ka),1(eden) izvr{itel Albanec(ka).

Postapkata za selekcija  za vrabotuvawe na davateli na javni uslugi vo JP se sostoi od proverka na vnesenite podatoci vo prijavata za vrabotuvawe so uslovite utvrdeni vo javniot oglas, proverka na prilo`enite dokazi vo prijavata i intervju.

Oglasot trae 15(petnaeset) dena, smetano od denot na objavuvaweto na oglasot vo dnevniot pe~at vo tri dnevni vesnici od koi eden od vesnicite {to se izdavaat na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koi zboruvaat slu`ben jazik, razli~en od makedonskiot.

Kandidatite treba da gi dostavat  slednite dokumenti za ispolnuvawe na potrebnite uslovi za rabotnoto mesto vo original ili kopija  zaverena na notar:

  -Uverenie za dr`avjanstvo,

  -Izvod od mati~na kniga na rodeni,

  -Dokaz deka so pravosilna presuda ne mu e izre~ena kazna zabrana za vr{ewe na profesija, dejnost ili dol`nost,

  – Lekarsko uverenie za op{ta zdravstvena sposobnost,

  -Diploma za zavr{eno soodvetno obrazovanie,

  -Potvrda za rabotno iskustvo,

  -Popolneta prijava objavena na veb stranata na KJP Niskogradba Bitola.

Prijavite }e bidat dostapni na veb-stranata na KJP,,Niskogradba,,Bitola            https//www.niskogradbabt.mk, a }e mo`at da se podignat i od arhivata na KJP Niskogradba Bitola sekoj raboten den od 7,00-15,00 ~asot.

Kon prijavata kandidatite zadol`itelno gi prilo`uvaat potrebnite dokazi za podatocite vneseni vo istata.

Kandidatite se dol`ni pod materijalna i krivi~na odgovornost da potvrdat deka podatocite vo prijavata se to~ni, a dostavenite dokazi  verni na originalot.

            Prijavite so potrebnata dokumentacija kandidatite se dol`ni da gi dostavat  vo KJP  Niskogradba  – Bitola,  na ul. Bulevar 1-vi Maj bb . 7000       Bitola,   li~no ili preku po{ta.

                                                                                   KJP Niskogradba-Bitola

                                                                                                 Direktor

               Metodi Siljanovski