Врз основа на член 5 и 6 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл. Весник на РМ бр. 27/14 и 199/14), и членовите 37-к, 37-н и 37-њ од Законот за Јавните претпријатија и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување како и начинот на бодирањето за давателите на јавни услуги на КЈП Нискоградба Битола бр. 01-517/1 од 27.06.2017 година на ден 30.03.2023 година

ОБЈАВУВА
ИНТЕРЕН ОГЛАС 01/2023 за унапредување на давател на јавна услуга

Огласот се објавува заради непополнето работно место во Правилникот за систематизација на работните места во КЈП Нискоградба Битола и потребата од организирање на процесот на работа во 4дделението за меканизација и се однесува за следното работно место:
1.Работно место реден бр.69-а КДР 03 05 Б02 143 Работоводител за одржување во механизација- 1 (еден) извршител,

Општи услови :
-да е државјанин на РСМ
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен
-да има општа здравствена способност за работното место
-да има соодветни стручни квалификации за работното место
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност

Посебни услови: Стручни квалификации: најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование.
Работно искуство: нај малку две години работно искуство во струката

  • Вид на образование: средно
  • Работно време: од 07:00 до 15:00 часот, од понеделник до петок
  • Висина на нето плата: 26.271,00.
  • Рок за пријавување по Интерниот оглас бр.01/2023 е 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето на огласот на огласна табла и web страната на kJH Нискоградба Битола. Пријавите да се поднесат во Архивата на KJH Нискоградба Битола заедно со сите потребни документи за работното место за кои е објавен огласот. Потребно е секој кандидат покрај пријавата за огласот да ги приложи доказите наведени во огласот.
  • Постапката по Интерниот оглас се состои од:
    • селекциј а кој а се спроведува нај доцна 15 (петнаесет) дена од денот на истекот на рокот за пријавување на кандидатите и
    • интервју.

За кандидатите кои се пријавиле на интерниот оглас, а не ги исполнуваат условите по огласот, постапката завршува при селекцијата од страна на Комисијата.

-Пријави може да се подигнат во Архивата ка КЈП Нискоградба Битола.

*НАПОМЕНА: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од понатамошна постапка.

Interen-oglas-01-2023-str.1

interen-oglas-1-2023-str.2