3-месечен-Извештај-КЈП-Нискоградба

До
Совет на Општина Битола
Општина Битола

 • Градоначалник Д-р Тони Коњановски

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КЈП”HИСКОГРАДБА”- БИТОЛА
ЗА ПЕРИОД ОД 01-01-2023 ДО 31-03-2023 г.

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
ТАБЕЛА НА ПРИХОДИ

                       Остварени    Остварени       Индекс 
                       приходи     приходи 1 и 2 м.     4:3
                       2022(3)     и планирани за
                               3 месец 2023(4)    

Конто ПРИХОДИ
7400 Приходи од услуrи општа даночна стапка 3,460,785.00 1,553,072.00 0.44
Приходи од продажба на добра
74004 по член 32 а 0.00 1,045,000.00 0.00
Приходи од услуrи
7401 поѕластена даночна стапка 11,010,444.00 5,806,225.00 0.52

7402 Приходи од канализација 17,025,840.00 16,295,103.00 0.96
Приходи од употреба на
745 сопствени производи 861, 760.00 34,728.00 0.04

767 Приходи од субвенции 0.00 450,000.00
Останати приходи
769 од работењето 141,797.00 117.19400 0.83

7741 Приходи од камати 69,983.00 435,763.00 6.22
4станати финансиски
7799 приходи 8,899.00 9,121.00 1.02

   Вкупно                 32,579,508.00   25,746,206.00     0.79

Анализирајќи ја горенаведента табела на приходи за првото тримесечје од оваа година споредено со истиот период од 2022 година, може да се забележи дека остварените приходи во 2023 година намалени се за 21% или изразено во бројки за 6,9 милиони денари. Кај приходите од услуги(градежни работи) по општа даночна стапка од 18% се забележува намалување од 56%. Во тековната 2023 година имаме намалување на приходите од општа даночна стапка од 18% заради покасно започнување на градежната сезона. Проходите на конто 74004 остварени се од продажба на старо железо.
Во приходи од услуги со 5% ДДВ епаѓаат приходите од зимско одржување на улиците, чистењето на коритото на река Драгор и други канали и водотеци и приходите од чистење на канализација. Истите се намалени за 48% споредбено со претходното тромесечие од минатата година од причини што имаше зима без врнежи од снег и зимската служба работеше со помал интензитет и беше во припрема.
До 31 март оваа година приходите од надоместок за канализација се намалени за 4% споредбено со истите од 2022 година, односно во вредност изразени помали се 731.000,00 денари. Овие приходи можат да варираат во зависност од потрошувачката на вода, а се фактурира на потрошени м3 вода по мерни состојби добиени од ЈП Водовод како и од ЈП Стрежево за технолошката вода.
Приходите од употреба на сс пствени производи во првото тримесечие се остварени во износ од 34.728,00 денари и иститете се намалени заради покасно започнување на градежната сезона.
Во 2023 година од 4пштина Зитола доделени ни се субвенции на износ од 450.000,00 денари за набавка на машина за одзатнување на канализација и истата е во процедура за набавка.
Приходите од камати во првото тромесечие зголемени се за 365.780,00 денари и истите се однесуваат за изготвени каматни лиrсти за правни лица, отужени корисници на канализациона мрежа кои обврските ги плаќаат согласно гостигната спогодба на рати.
Другите приходи се во рамките на редовното работење.

            ТАБЕЛА НА ТРОШОЦИ

                Остварени  Остварени    Индекс

Конто Ѕiјд на расхад расходи расходи за 1и2 м.
и планирани за 3: 2
2022 (2) 3 месец 2023 (3)

400/401Потрошени суровини и материјanи 766,346.00 741,486.00 0.97

402 Потрошена енергија 1,393,649.00 1,005,040.00 0.72

408 Отпис на ситен инвентар 29,506.00 20,474.00 0.69
Поштенски, телефонски
410 GPS и интернет услуги 191,538.00 158,878.00 0.83

4136 Услуги за одржување на опремата 460,664.00 262,823.00 0.57

41390 Услуги за обезбедување на иМотот116,294.00 184,486.00 1.59

414 Закупнина 30,000.00 30,000.00 1.00

415 Комунални услуги 104,385.00 49,605.00 0.48

4198 Производни услуги 4,01 1,836.00 2,309,556.00 0.58

41989 Услуги за читање на водомери 309,000.00 309,000.00 1.00

41991 Услуги од агенции за вработување779,415.00 1,487,544.00 1.91

421 Бруто плати 15,430,571.00 16,200,691.00 I.05
Останати трошоци на вработените
422 регрес, отпремнина и помvшти 1,092,474.00 45,511.00 0.
430 Амортизација 3,000,000.00 3,000,000.00 1 .00
440 Дневници за службен пат 24,598.00 89,815.00 3.65
Надомести на трошоци на
441 вработените и подароци 16,668.00 65,221.00 3.91
442 Трошоци за Управен и Надзорен О. 210,000.00 243,350.00 1.16
444 Реклами, репрезентацмја и
443 слонзорство 393,892.00 762,498.00 1.94
445 Премии за осигурување 40,703.00 110,189,00 2,70
446 Банкарски услуги и платен промет 165,692.00 166.736.00 1.01
Даноцм кои не зависат од резултат
447 админ., судски и др. Давачки 103,616.00 54,929.00 0.53
449 Останати трошоци од работењето 2 1 0,032.00 486,908.00 2.32
466 Отпис на побарувања 189,347.00 100,198.00 0.53
468 Надомести на штети од дејноста 29,652.00 143,821.00 4.85
Дополнително утврденм расходи
469 од минати години 219,629.00 92,677.00 0.42
Камати од работењето со
474 неповрзани друштва 171,630.00 ] 17,464.00 0.68

                  BКУПHO   :   29,491,137.00      28.238.900.00        0.96

Анanизирајќи ја табелата на трошоци во првото тримесечје од 2023 година во споредба со 2022 година вкупните трошоци се ск;ро идентични и има отстапување само од 4% намanување.

  - потрошените суровини и ма еријали намалени се за 3 % споредено со овој вид на трошоци направени во 2022 година.
  - трошоците за енергија нам .:- ни се за 28 % споредено со истите во 2022 година и истите зависат од видот на работата и ценат. на енергенсите.
  - трошокот за отпис на ситен и вентар е намален за 31 % во споредба со 2022 година и истиот за.виси од вредноста на набавената Х 3 опрема.
  - трошоците за поштенски, т лефонски, интернет и GPS услуги се намалени за 1 7% во споредба со истите за 2022 година.
  - трошоците за тековно одржу : ање на возилата и опремата покажуваат намалување за 43% во споредба со истите во 2022 година,
  - трошоците за обезбедувањ: на имотот на Нискоградба се зголемени за 59%. Во ова тромесечие фактурирани се и трошоц за патролно обезбедување на наплатниот центар кое во 2022 година беше фактурирано во масец ма ( така да оваа слоредба не е соодветна).
  - трошоците за закупнина из есуваат по 10.000,00 илјади денари месечно и истите се однесуваат за наплатниот центар.
  - трошоците за комунални услу и покажуваат намалување од 52%.
  - производните услуги во 2023 •дина покажуваат намалување од 42% и истото е резултат на намалувањето на приходите од Зимс а служба што соодејствува со намалување на тро;л подизведувачи за истата.
   - трошоците за читање на водомерите од ЈП Водовод и ЈП Стрежево сехоја година се исти (12 месеци по 93.000,00 илјади денари за состојбите од ЈП Водовод и 10.000,00 илјади денари за состојбите од ЈП Стрежево),
   - трошоците за извршени услуги од агенции за вработување зголемени се за 91%. Во месец април седум привремено вработени лица преку Агенција кои беа работно ангажирани се вработени на неопределено работно време во претпријатието.
   - кај бруто платите во споредба со 2022 година постои зголемување за 5%,
   - амортизацијата не е преСметана и истата за првите три месеци би изнесувала околу 3.000.000 милиони денари,
   - останати трошоци на врабоТените се намалени за 96 % споредено со истиот период во 2022 година. Во овие трошоци влегуваат исплатени регреси, помошти, отпремнини и јубилејни награди и истите не зависат од залагањето на работените.
   - трошоците за службени пат, вања зголемени се за 65.217,00 денари.
   - во другите надоместоци на : работените влегуваат трошоците за образование и усовршување на вработените и истите покажуваа зголемување од 48.553,00 денари.
   - трошоците за УО и НО се з олемени за 1 6% споредено со 2022 година.
   - трошоците за реклами, ре резентација и спонзорство се зголемени за 94 %. Во овие трошоци влегуваат и средствата шт+ им се префрлаат на синдикатите за нивното тековно работење.
   - премиите за осигурување н= имот се зголемени од причини што Осигурителните компании потикнати од економската криза по дија многу повисоки премии од вообичаените.
   - трошоците за даноци, адм нистративни, судски и други давачки се намалени за 47 % и истите на зависат од залагањето на в•аботените.
   - останатите трошоци од ра ~ отењето зголемени се за 276.876,00 денари, во овие трошоци влегува издатокот за адвокатски, ко пјутерски и други услуги,
   - вредносно усогласување а побарувањата на конто 466 значи извршени отписи на ненаплатливи застарени побарувања од физички и правни лица. Во 2023 година истите се намалени за 47 % во споредба со истиот перио во 2022 година.
   - надомести на штети од дејнt►ста во 2023 се зголемени за 114.169,00 денари.
   - дополнително утврдени рас .ди од минати години книжени на конто 469 се трошоци кои не зависат од работењето, односно ист те се јавуваат како резултат на сторнирањето на сметки кое се врши врз основа на извештај испрат: н еднаш месечно од ЈП Водовод,
   - трошоците за камати се одн: суваат за камати за набавени возила на лизинг. Оваа година за првото тримесечје по овој основ Е платени се 117.464,00 денари и истите се намалени за 32% споредено со 2022 година.

Напомена : Извештајот е изработен врз база на евидентираните трошоци и приходи во сметководствената евиденција за рви и втори месец и планираните трошоци и приходи за трети месец.

Финансиски резултати
од 01.01.2022 до 31.03.2022 година од 01.01.2023 до 31.03.2023 година
Вкупни приходи 32.579. 8,00 Вкупни приходи 25.746.206,00
Вкупни расходи 29.491.1 7,00 Вкупни расходи 28.238.900,00

Финансиски резултат + 3.088.371,00 денари – 2.492.413,00 денари

Од погоре изнесеното се гледа дека во првото тримесечје од 2023 година КЈП Нискоградба Битола покажува негативен финансски резултат од 2.492.413,00 денарм.

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА НА 31.03.2023 ГОДИНА
31.03.2022 31.03.2023
Неплатени обврски кон добавувачи 6.032.594,00 9.134.626,00
Долгорочни обврски по кредити 8.475.042,00 5.601.634,00
Вкупно обврски 14.507.636,00 ден 14.736.260,00 ден.

од вкупните обврски кон добавувачите во износ од 9.134.626,00 ден., само 2.616.849,00 ден. се доспеани, а неплатени. Осигурителнитетатокот се однесува на обврски кои не се доспеани за плакање.

  Вкупно ненаплатени побарувања              31.03.2022       31.03.2023
  - Побарувања од услуги                  22.514.412,00    23.977.580,00
  - Побарувања за канализација     домаќинства     27.865.951,00    29.148.453,00
  - Побарувања за канализација     правни лица     20.658.364,00     17.424.832,00
           Вкупни побарувања           71.038.734,00     70.550.865,00

Од прегледот се гледа дека за првото тримесечие од оваа годнна поетаи зголемување на обврските кон добавувачи за 51 % слоредено со истхот период во минатата година и намалуване на обврските за кредити ло основ на лизинг за 34%.
Побарувањата од купувачи покажуваат намалување за 9 % по сите основи.

Заклучок
Првото тримесечје од 2023 гадина КЈП Нискоградба Битола го заврши со загуба од 2.492.413,00 денари. Раководниот тим на КЈП Нискоградба Битола се ангажира во нареден период од тековната година, со почеток на rрадежната сезона да ги реализира своите планови кои ќе доведат до позитивно работење на претпријатието.

Подготвил:
Златанка Блажевска
Раководител на Сектор за финансисии, сметководство и комерција

Контролирал:
Наташа Стојановска
Помошник на директорат за финансиски и правни работи

Директор на КЈП Нискоградба – Битола
Зоран Талевски

Врз основа на член 17 од Статутот на КЈП Нискоградба Битола и член 20 од Деловникот за работа на Управниот одбор на КЈП Нискоградба Битола,Управниот одбор на претпријатието на седницата одржана на ден 19.04.2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За усвојување на Извештајот за ра6отењето на КЈП Нискоградба Битола за периодот од 01.01.2023 до 31.03.2023 rодина

 1. Се усвојува Извештајот за работењето на КЈП Нискоградба Битола за периодот од 01.01.2023 до 31.03.2023 година и констатира дека Извештајот ги содржи сите потребни податоци за да се добие генерална слика за работењето на претпријатието во наведениот период.
 2. Истиот се доставува на понатамошно разгледување пред Советот на Општина Битола.
 3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

ОБРА3ЛОЖЕНИЕ
Согласно Програмата за работа на Советот на Општина Битола, Управниот одбор на претпријатието на својата редовна седница го разгледа Извештајот за работењето на КЈП Нискоградба Битола за периодот од 01.01.2023 до 31.03.2023 година. Имајќи го во предвид Мислењето и предлогот по Извештајот на Одбороr за контрола на материјално финансиското работење, одлучи како во диспозитивот на Одлуката.

ДА СЕ ДОСТАВИ: -архива
-материјали за Управен одбор
-Сектор за финансии,сметководство и комерција
-Совет на Општина битола
-Градоначалник на Општина Битола

  Бр.02-393/4         Управен одб.
  19.04.2023 година       Претседател
  Битола            Андреј ГиновДо
Управниот одбор на КЈП Нискоградба Битола

ПРЕДМЕТ: Мислење на Одборот за контрола на Материјално финансиското работење –
За Извештајот за работењето на КЈП Нискоградба Битола за период од 01.01.2023 до 31.03.2023 година

Во согласност со член 27 став 3 од ЗЈП и член 7,8 од деловникот за работа на Одборот за контрола на Материјално финансиското работење при КЈП Нискоградба – Битола, одборот за контрола на својата седница одржана на 9.04.2023 година го разгледа Извештајот за работењето на КЈП Нискоградба
Битола за период од 01.01.2023 до 31.03.2023 година и констатира дека Извештајот ги содржи сиіе потребни податоци за да се добие генерална слика за работењето на претпријаТието во наведениот период.
Извештајот се проследува до Управниот одбор за понатамошно разгледување и соодветно постапување.
Споредени прикажаните приходи и расходи во наведениот период констатирана е загуба од 2.492.413,00 денари.
Битно е да се потенцира дека во првиот квартan од 2023 година заради топлата зима без врнежи од снег има значително намалување приходите од Зимска служба кои се намалени за 5.204.219,00 денари спореддено со истиот период од 2022 година шго допринесе да се оствари rоренаведената загуба.
Во вториот квартал, со започнувањето на градежната сезона ќе се пристапи кон реализациј на постигнатите договори за работа со што ќе се надмине постоечката состојба.

19.03.2023 година

Одбор за контрола на материјално финансиското работење

 1. Александар Петровски
 2. Благој Ристевски
 3. Мартина Мишевски