МЕНАЏЕРСКИ ТИМ

ВД Директор на КЈП Нискоградба Битола : Зоран Талевски , Дипломиран електро инжинер Помошник Директор за Финансиско правни работи: Наташа Стојановска тел.075/268-028, e-mail: natashas@niskogradbabt.mk Раководител на Одделение за Општи, правни работи…

Дејности на ЈКП ’Нискоградба’

Отстранување на отпадни води (приоритетна дејност) Изградба на патишта и автопати Изградба на комунални објекти за течности Изградба на хридроградежни објекти Изградба на други објекти од нискоградба, неспоменати на друго…