Јавен оглас бр.01/023 на даватели на јавни услуги и помошно техничко лице на неопределено време

Врз основа на член 37-и од Законот за јавни претпријатија,(Службен Весник на РМ бр.38/96…бр.89/22), член 20-г од Законот за вработени во јавниот сектор(Службен Весник на РМ бр.27/14…159/22),член 22 и 23…