ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИК
за систематизација на работни места во КЈП „Нискоградба“ – Битола

Врз основа на член 17 став 2 и став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18,198/18,143/19 и 14/20),Правилникот за систематизација…