ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2019

Врз основа на член 37-и од Законот за јавни претпријатија, член 20-г од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ,, бр.27/14 и 119/14), член 22 и 23 од Законот за работни односи(Службен весник на РМ бр.167/15, 27/16,120/18)  и член 22 од Статутот на КЈП Нискоградба Битола, Директорот

Јавен оглас за вработување бр.275/2019

1. КДР0102Б01023 Стручно лице за безбедности здравје при работа, заштита и спасување, управување со кризи и заштите на животна средина – 1 извршител Општи услови: да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен, да има општа здравствена способност за работното место, со правосилна