Јавен оглас бр.01/2021

Врз основа на член 37-и од Законот за јавни претпријатија,(Сл.В. бр.38/96,35/19 и последна измена бр.275/19), член 20-г од Законот за вработени во јавниот сектор(Сл.В бр.27/14 и последна измена 14/20), член 22 и 23 од Законот

Пријава за интерен оглас

                                       KJP,,NISKOGRADBA,,BITOLA                                                          P  R  I  J  A  V  A                       Za unapreduvawe na administrativen slu`benik preku                                                     INTEREN OGLAS           PODATOCI  ZA  OGLASOT   Broj na interen oglas   Naziv na rabotno mesto

Интерен оглас бр.4/2020

Vrz osnova   na ~len 30, 48, 49 i 50    od Zakonot za  administrativni slu`benici  (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija  br.27/14,  199/14 и 11/18), Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta vo KJP,,Niskogradba,,Bitola br.01-810/1 od 23.09.2015 godina

Интерен оглас бр.3/2020

Vrz osnova   na ~len 30, 48, 49 i 50    od Zakonot za  administrativni slu`benici  (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija  br.27/14,  199/14 и 11/18), Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta vo KJP,,Niskogradba,,Bitola br.01-810/1 od 23.09.2015 godina

Интерен оглас бр.2/2020

Vrz osnova na ~len 30,48,49 i 50 od Zakonot za  administrativni slu`benici  (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija  br.27/14,  199/14 и 11/18), Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta vo KJP,,Niskogradba,,Bitola br.01-810/1 od 23.09.2015 godina и posledna

Интерен оглас бр.1/2020

Vrz osnova   na ~len 30, 48, 49 i 50    od Zakonot za  administrativni slu`benici  (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija  br.27/14,  199/14 и 11/18), Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta vo KJP Niskogradba Bitola br.01-810/1 od

ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2020

Врз основа на член 37-и од Законот за јавни претпријатија,(Сл.В. бр.38/96 и последна измена бр.35/19), член 20-г од Законот за вработени во јавниот сектор (Сл.В бр.27/14 и последна измена 14/20), член 22 и 23 од

ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2019

Врз основа на член 37-и од Законот за јавни претпријатија, член 20-г од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ,, бр.27/14 и 119/14), член 22 и 23 од Законот за работни односи(Службен

Јавен оглас за вработување бр.275/2019

1. КДР0102Б01023 Стручно лице за безбедности здравје при работа, заштита и спасување, управување со кризи и заштите на животна средина – 1 извршител Општи услови: да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи