ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИК
за систематизација на работни места во КЈП „Нискоградба“ – Битола

Врз основа на член 17 став 2 и став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18,198/18,143/19 и 14/20),Правилникот за систематизација…

ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА КЈП „НИСКОГРАДБА“ – БИТОЛА

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија број  27/14 и 199/14),   Директорот на КЈП,,Нискоградба,,-Битола на ден    23.09.2015  година…