Интерен оглас бр.2/2020


Vrz osnova na ~len 30,48,49 i 50 od Zakonot za  administrativni slu`benici  (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija  br.27/14,  199/14 и 11/18), Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta vo KJP,,Niskogradba,,Bitola br.01-810/1 od 23.09.2015 godina и posledna izmena 01-810/1 od 20.11.2019, KJP Niskogradba Bitola, objavuva      

I N T E R E N     O G L A S    br.  2/2020  

                     Za  popolnuvawe na rabotno mesto so unapreduvawe

             1.  Rakovoditel na oddelenie za op[to pravni raboti i ~ove~ki resursi   – so [ifra  KDR 01 02 B04 017  –  1  izvr[itel, so ispolnuvawe na slednite posebni uslovi

           -ниво на квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,  правни науки

        – работно искуство и тоа –  најмалку четири години работно искуство во струката     од  кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор;

       – активно познавање на еден од трите најчесто користени  јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

        – активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење 

       –  положен испит за административно  управување.

       Покрај горенаведените посебни услови предвидени со Правилникот за систематизација на работни места во КЈП,,Нискоградба,,Битола, заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат и општите услови за вработување на работници согласно Законот за работните односи.

      Кандидатите  кои аплицираат на интерниот оглас треба да ги  исполнуваат следните општи услови

  • да е државјанин на Република Северна Македонија,
  • активно да го користи македонскиот јазик,
  • да е полнолетен,
  • да има општа здравствена способност за работното место и
  • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

      На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во  КЈП Нискоградба Битола кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво со Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работните места, при ова административниот службеник треба да ги исполнува и следните услови-

            -да е оценет со оцена ,,А,, или ,,Б,, при последното  оценување,

            -да е на работно место на непосредно пониско ниво  или да е на работно место во рамки на истата  категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,

            -да поминал најмалку две години на тековното работно место и

            -да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

           Кандидатите  кон  пријавата  покрај доказите за исполнување на општите услови, можат да ги приложат  и следните докази

          -потврди за успешно реализирани обуки и/или

          -потврди за успешно реализирано менторство

        Рокот  за  поднесување на пријавата со доказите   трае 5(пет) дена од денот на објавување  на интерниот оглас.

        Во пријавата кандидатите се должни под материјална  и кривична  одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни а доставените докази верни на оригиналот.

        Пополнетата пријава и доказите за податоците содржани во пријавата кандидатите треба да ја поднесат во писмена форма преку Архивата на претпријатието.

       Работното време е распоредено во една смена и трае 8 часа  дневно.

       Дневното работно време е од  7,00  до 15,00 часот.

       Неделното работно време  е 40(четириесет) часа.

       Паричниот износ   на основната плата за  работното место изнесува   24.960 денари.

      Ненавремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде предмет на разгледување.

НАПОМЕНА-Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата или се утврди дека внел лажни податоци, ќе биде дисквалификуван од натамошна постапка по овој оглас.

                                                            КЈП Нискоградба,,Битола

                                                                         Директор

                                                                   Методи Силјановски    

Leave a Reply

Your email address will not be published.