ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2020


javenoglas092020

Врз основа на член 37-и од Законот за јавни претпријатија,(Сл.В. бр.38/96 и последна измена бр.35/19), член 20-г од Законот за вработени во јавниот сектор (Сл.В бр.27/14 и последна измена 14/20), член 22 и 23 од Законот за работни односи (Сл. В. бр. 62/05 и последна измена,110/19) и член 22 од Статутот на КЈП Нискоградба Битола,Директорот на

КЈП Нискоградба Битола
објавува

ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2020

За вработување на даватели на јавни услуги и помошно техничко лице на неопределено време за следните работни места :

 1. Работно место Раководител на Одделение за канализациони објекти,инсталации,улици и патишта шифра на работно место КДР 03 05 А03 090 – 1 (еден) извршител ОпШти услови:

-да е државјанин на Република Северна Македонија,
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен
-да има општа здравствена способност за работното место
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Посебни услови:

      - најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС- завршен 7-1 степен градежништво и водостопанство,машинство,архитектура,урбанизам и планирање .
 • најмалку две години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор,односно најмалку четири години работно искуство во струката,од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор.
  – активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
  Работната недела трае 5 работни дена, од понеделник до петок, полното работно време изнесува 40 часа неделно, работното време започнува во 7,00 часот и трае до 15 часот, паричниот износ на основната плата за работното место е 27.277,00 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
  Предвидени вработувања според Годишниот план на институцијата за 2020 година се: 1 (еден) извршител – Македонец(ка).
 1. Работно место Самостоен инжењер шифра на работно место КДР 03 05 Б01 050 – 1 (еден) извршител ОпШти услови:

-да е државјанин на Република Северна Македонија,
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен
-да има општа здравствена способност за работното место
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Посебни услови:

-стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или 6-1 степен градежништво и водостопанство, архитектура,урбанизам и планирање
– најмалку три години работно искуство во струката

     Работната недела трае 5 работни дена, од понеделник до петок, полното работно време изнесува 40 часа неделно, работното време започнува во 7,00 часот и трае до 15 часот, паричниот износ на основната плата за работното место е 23.404,00 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.

Предвидени вработувања според Годишниот план на институцијата за 2020 година се: 1 (еден) извршител – Македонец(ка).

 1. Работно место Референт за контрола на техничка исправност на возила шифра на работно место КДР 03 05 Б03 006 – 1 (еден) извршител ОпШти услови:

-да е државјанин на Република Северна Македонија,
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен
-да има општа здравствена способност за работното место
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Посебни услови:

 • да има завршено најмалку 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование
 • најмалку една година работно искуство во струката Работната недела трае 5 работни дена, од понеделник до петок, полното работно време изнесува 40 часа неделно, работното време започнува во 7,00 часот и трае до 15 часот, паричниот износ на основната плата за работното место е 19.169,00 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж. Предвидени вработувања според Годишниот план на институцијата за 2020 година се: 1 (еден) извршител – Македонец(ка).
 1. Работно место Управувач на градежна машина шифра на работно место КДР 03 05 Б03 019 – 1 (еден) извршител ОпШти услови:

-да е државјанин на Република Северна Македонија,
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен
-да има општа здравствена способност за работното место
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Посебни услови:

 • да има завршено најмалку 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование
 • најмалку една година работно искуство во струката
  Други посебни услови:
 • Возачка Б-категорија
 • Квалификација (уверение,сертификат) за управување со
  градежни машини.
  Работната недела трае 5 работни дена, од понеделник до петок, полното работно време изнесува 40 часа неделно, работното време започнува во 7,00 часот и трае до 15 часот, паричниот износ на основната плата за работното место е 19.559,00 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
  Предвидени вработувања според Годишниот план на институцијата за 2020 година се: 1 (еден) извршител – Македонец(ка).
 1. Работно место Одржувач на канализациона мрежа шифра на работно место КДР 03 05 В01 013 – 5 (пет) извршители ОпШти услови:

-да е државјанин на Република Северна Македонија,
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен
-да има општа здравствена способност за работното место
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Посебни услови:

 • да има основно образование
  – да има најмалку една година работно искуство во струката
  Работната недела трае 5 работни дена, од понеделник до петок, полното работно време изнесува 40 часа неделно, работното време започнува во 7,00 часот и трае до 15 часот, паричниот износ на основната плата за работното место е 17.258,00 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж.
  Предвидени вработувања според Годишниот план на институцијата за 2020 година се: 5 (пет) извршители – Македонеци(ки).
 1. Работно место Бравар шифра на работно место КДР 04 01 А02 021 – 1 (еден) извршител ОпШти услови:

-да е државјанин на Република Северна Македонија,
-активно да го користи македонскиот јазик
-да е полнолетен
-да има општа здравствена способност за работното место
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Посебни услови:

 • да има завршено најмалку 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование
 • со или без работно искуство во струката Работната недела трае 5 работни дена, од понеделник до петок, полното работно време изнесува 40 часа неделно, работното време започнува во 7,00 часот и трае до 15 часот, паричниот износ на основната плата за работното место е 17.718,00 денари, плус додаток на минат труд по 0,5% за секоја година работен стаж. Предвидени вработувања според Годишниот план на институцијата за 2020 година се: 1 (еден) извршител – Албанец(ка) Постапката за селекција за вработување на даватели на јавни услуги во ЈП и помошно техничко лице се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, проверка на приложените докази во пријавата и интервју.
  Огласот трае 15(петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен од македонскиот.
  Кандидатите треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар:
  -Уверение за државјанство,
  -Извод од матична книга на родени,
  -Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност,
 • Лекарско уверение за општа здравствена способност,
  -Диплома за завршено соодветно образование,
  -Потврда за работно искуство,
  -Пополнета пријава објавена на веб страната на КЈП,,Нискоградба,,Битола.

Пријавите ќе бидат достапни на веб-страната на КЈП,,Нискоградба,,Битола хттпс//њњњ.нискоградбабт.мк, а ќе можат да се подигнат и од архивата на КЈП,,Нискоградба,,Битола секој работен ден од 7,00-15,00 часот.
Кон пријавата кандидатите задолжително ги приложуваат потребните докази за податоците внесени во истата.
Кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.
Пријавите со потребната документација кандидатите се должни да ги достават во КЈП Нискоградба – Битола, на ул. Булевар 1-ви Мај бб . 7000 Битола, лично или преку пошта.

                                        КЈП Нискоградба-Битола
                                               Директор
                                          Методи Силјановски                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Leave a Reply

Your email address will not be published.