ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2019

Врз основа на член 37-и од Законот за јавни претпријатија, член 20-г од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ,, бр.27/14 и 119/14), член 22 и 23 од Законот за работни односи(Службен