Јавен оглас за вработување бр.275/2019


1.

КДР0102Б01023 Стручно лице за безбедности здравје при работа, заштита и спасување, управување со кризи и заштите на животна средина – 1 извршител

Општи услови:

да е државјанин на Република Македонија,

активно да го користи македонскиот јазик,

да е полнолетен,

да има општа здравствена способност за работното место,

со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана вршење професија, дејност иди должност.

Посебни услови:
Ниво на квалификација VI А според Македонската рамка на квалификации најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/l степен, Сообраќaј и транспорт, Градежништво и водостопанство, Машинство


најмалку 6 (шест) години работно искуство во струката од кои најмалку 2(две) години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмнлку 10 (десет) години работно искуство во струкзта од кои најмалку 3(три) години на раководно работно место во приватен сектор.

Општи работни компетенции:

решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

учење и развој

комуникација

остварување резултати

работење со други/тимска работа

стратешка свест
ориентнраност кон странките/засегнати страни
раководење и финансиско управување

Посебни работни компетенции:

активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
· потврда за положен испит за административно управување
· активно познавање на еден од трите најчесто користени јазиви на Европската унија (англискс, француски,германски)
Дополнителни услови:

Положен стручен испит за стручно лице за безбедност при работа

Распоред нa работно време:

Риботни денови понеделник – петок

Работни часови неделно : 40

Работно време од 07:00 до 15:00

Паричен нето износ на плата: 25.900,00 денари

Напомена: Предвидени вработувања согласно годишниот план па институцијата за 2019 год, се : Македонец(ка)·1.

2.

КДР0102Г03117 Референт – благајник, Одделение за ·финансиски и сметководствени работи, Сектор за финансии, сметководство и комерција

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
  · да има општа здравствена способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана вршење професија, дејност иди должност.
  Посебни услови:
 • Ниво на квалификација V А или ниво на квалификација IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити стекнати според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование економско, гимназија
 • најмалку 1(една) година работно искуство во струката
 • Општи работни компетенции:
 • учење и развој
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • ориентнраност кон странките/засегнати страни
 • финансиско управување
 • Посебни работни компетенции:
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазиви на Европската унија (англискс, француски,германски)
 • Распоред нa работно време:
 • Риботни денови понеделник – петок
 • Работни часови неделно : 40
 • Работно време од 07:00 до 15:00
 • Паричен нето износ на плата: 16.125,00 денари
 • Напомена: Предвидени вработувања согласно годишниот план па институцијата за 2019 год, се : Македонец(ка)·1.

Leave a Reply

Your email address will not be published.