Изјави од членовите на УО – согласно законот за спречување на корупција