Изјави од членовите на НО – согласно законот за спречување на корупција