ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2019 (за вработување на даватели на јавни услуги и помошно технички лица на неопределено време)

ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2019 (за вработување на даватели на јавни услуги и помошно технички лица на неопределено време)

LATEST POSTS

Јавен оглас за вработување бр.275/2019

1. КДР0102Б01023 Стручно лице за безбедности здравје при работа, заштита и спасување, управување со кризи и заштите на животна средина – 1 извршител Општи услови: да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен, да има општа здравствена способност за работното место, со правосилна судска пресуда да не му […]

Leave a Comment