ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2019 (за вработување на даватели на јавни услуги и помошно технички лица на неопределено време)

ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2019 (за вработување на даватели на јавни услуги и помошно технички лица на неопределено време)

LATEST POSTS

Изградба на канализациониот систем во Подпелистеријето

Продолжува изградбата на канализациониот систем во Подпелистеријето со несмален интезитет. Да си ги вратиме повторно чистите планински води на нашиот Пелистер.

Leave a Comment