Изградба на канализациониот систем во Подпелистеријето


Продолжува изградбата на канализациониот систем во Подпелистеријето со несмален интезитет. Да си ги вратиме повторно чистите планински води на нашиот Пелистер.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *