ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА ПЕРИОД ОД 01-01-2019 ДО 30-06-2019 г.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА ПЕРИОД ОД 01-01-2019 ДО 30-06-2019 г.

Категорија:

LATEST POSTS

Јавен оглас за вработување бр.275/2019

1. КДР0102Б01023 Стручно лице за безбедности здравје при работа, заштита и спасување, управување со кризи и заштите на животна средина – 1 извршител Општи услови: да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен, да има општа здравствена способност за работното место, со правосилна судска пресуда да не му […]

Leave a Comment