РЕТРОСПЕКТИВА НА ИЗВЕДЕНИ ОБЈЕКТИ
ОД СТРАНА НА КЈП НИСКОГРАДБА
БИТОЛА ВО ПЕРИОД ОД ЕДНА ГОДИНА
ВО ОВОЈ ПЕРИОД СЕ ИЗВЕДЕНИ СЛЕДНИТЕ ЈАВНИ НАБАВКИ
(ОБЈЕКТИ):
1. Зимска служба на подрачјето на општина Битола за 2017/2018 година
(механизација, опрема и работна рака)
2. Тековно одржување – крпење на улици и патишта со асфалт во Општина Битола
3. Реконструкција на атмосферска канализација на ул. 8
ми
Септември поранешна ул.
В.Назор за дел од профил бр. 2 и 3 во Битола (М5)
4. Употреба и одржување на мешовита канализациона мрежа на ул. Булевар 1- ви Мај
(лева страна низводно, делот од коловоз со крупна коцка) во Битола
5. Доизградба на колекторски систем на Бегова чешма, во Национален парк од
5.1. Стационажа 5км+610м до стационажа 5км+406м
5.2. Стационажа 5км+406м до стационажа 5км+250м
6. Работа на машини и транспортни средства за вградување на материјал (гребен
асфалт од реконструкција на пат Новаци) – Битола
7. Поставување и тековно одрѓување на стандардни сообраќајни знаци,
нестандардни сообраќајни знаци и столбчиња за оградување на зелена површина
(столбовите и столбчињата се предходно набавени од стр. на општина Битола
8. Колектор за фекална канализација на дел од ул. “Ѓорѓи Наумов – Лавчански пат” во
Битола
9. Реконструкција на мешовита канализација на ул. Климент Охридски
10. Чистење на река Драгор од нанос и вегетација на потег од Пожарна до црн Мост
(кружен тек) во Битола
11. Завршни активности околу изведбата на канализационата мрежа во АРМ 2 во
Битола (Монтажа на метални капаци на канализационите шахти)
1. ЗИМСКА СЛУЖБА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
БИТОЛА ЗА 2017/2018 ГОДИНА (МЕХАНИЗАЦИЈА,
ОПРЕМА И РАБОТНА РАКА)
- ДОГОВОР БР. 08-892/1 ОД 23,11,2017 Г.
- ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ – 11.627.242,00 ДЕН
- РОК ЗА ИЗВЕДБАВО ПЕРИОДОТ ОД 15.11.2017 ДО 15.03.2018
ГОД.
Чистење на снег од улиците во денски условиЧистење на снег од улиците во денски услови
Чистење на снег од улиците во ноќни условиЧистење на снег од улиците во ноќни услови
2. ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕКРПЕЊЕ НА УЛИЦИ И
ПАТИШТА СО АСФАЛТ ВО ОПШТИНА БИТОЛА
ВО МЕЃУВРЕМЕ КЈП НИСКОГРАДБА НАБАВИ НОВ ГРЕБАЧ ЗА ПОБРЗА
ИЗВЕДБА НА РАБОТИТЕ
- ДОГОВОР БР. 03-426/1 ОД 12,06,2018 Г.
- ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ – 5.993.220,00 ДEН
- РОК ЗА ИЗВЕДБАЕДНА (1) ГОДИНА.
Машинско и рачно кршење и чистење
на оштетениот асфалт од улицата
Машинско и гребење и чистење на
оштетениот асфалт од улицата
Машинско и гребење и чистење на
оштетениот асфалт од улицата
Машинско набивање на тампонот
пред асфалтирање со нов асфалт
Машинско рамнење и набивање на новиот асфалт
После чистењето на оштетениот асфалт од улицата
спремно е за нов асфалт
3.РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АТМОСВЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
НА УЛ. 8
МИ
СЕПТЕМВРИ, ПОРАНЕШНА УЛ. В.НАЗОР ЗА
ДЕЛ ОД ПРОФИЛ БР. 2 И 3 ВО БИТОЛА (М5)
- ДОГОВОР БР. 03-228/1 ОД 02,04,2018 Г.
- ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ – 8.489.010,00 ДЕН
- РОК ЗА ИЗВЕДБА – 40 РАБОТНИ ДЕНА, НО РАБОТИТЕ СЕ ЗАВРШЕНИ
ЗА 30 ДЕНА.
Припремни работи – почеток на работите
со обележување на теренот
Кршење на постоечкиот асфалт со
транспорт на шутот до депонија
Новиот изглед на улицата после
повторното асфалтирање
Поставена нова метална решетка за тежок
сообраќај за прифаќање на атмосверските води
во новиот колектор за атмосверска канализација
4.УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА МЕШОВИТА
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА НА УЛ. БУЛЕВАР 1- ВИ
МАЈ (ЛЕВА СТРАНА НИЗВОДНО, ДЕЛОТ ОД КОЛОВОЗ СО
КРУПНА КОЦКА) ВО БИТОЛА
- ДОГОВОР БР. 03-66/1 ОД 01,02,2017 Г.
- ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ – 3.489.814,00 ДЕН
- РОК ЗА ИЗВЕДБА – 40 ДЕНА, НО РАБОТИТЕ СЕ ЗАВРШЕНИ ЗА 15
ДЕНА.
Машински ископ
Машински ископ и демонтажа
на постоечката канализација
Машински ископ и демонтажа
на постоечката канализација
Монтажа на нов колектор за мешовита
канализација
5. ДОИЗГРАДБА НА КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ НА БЕГОВА
ЧЕШМА, ВО НАЦИОНАЛЕН ПАРК ОД
5.1. СТАЦИОНАЖА 5КМ+610М ДО СТАЦИОНАЖА
5КМ+406М
- ДОГОВОР БР. 03-451/1 ОД 22,06,2018 Г.
- ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ – 2.000.000,00 ДЕН
- РОК ЗА ИЗВЕДБА – 60 ДЕНА, НО РАБОТИТЕ СЕ ЗАВРШЕНИ ЗА 15
ДЕНА.
5.2. СТАЦИОНАЖА 5КМ+406М ДО СТАЦИОНАЖА
5КМ+250М
- ДОГОВОР БР. 03-450/1 ОД 22,06,2018 Г.
- ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ – 1.500.000,00 ДЕН
- РОК ЗА ИЗВЕДБА – 60 ДЕНА, НО РАБОТИТЕ СЕ ЗАВРШЕНИ ЗА 15
ДЕНА.
Машински ископ на
почетокот км 5+610 м
Машински ископ на
почетокот км 5+540 м
Монтажа на коруговани
канализациони цевки
Утовар и транспорт на извадениот камен
Изглед на изведена состојба после монтажа со поставени монтажни а.б. залиени шахти
Изглед на изведена состојба после монтажа и набивање на тампонот
5.3. Изработка на колектор за фекални
отпадни води за Бегова чешма(од шумски
фенери до шаторот)во должина од 330м
- Договор бр. 03-666/1 од 03,09,2018 г.
- Вредност на договорот – 2.847.847 ден
- Рок за изведба – 20 дена, работите се во тек.
6.РАБОТА НА МАШИНИ И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ЗА
ВГРАДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛ (ГРЕБЕН АСФАЛТ ОД
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТ НОВАЦИ И ОБИКОЛНИЦА
НАД БИТОЛА) - БИТОЛА
- ДОГОВОР БР. 03-361/1 ОД 18.05.2018 Г.
- ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ – 926.300,00 ДЕН
- РОК ЗА ИЗВЕДБАЕДНА (1) ГОДИНА.
Поставен е гребен асфалт во населба Горно Оризари на улица Стара чешма
7.ПОСТАВУВАЊЕ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА
СТАНДАРДНИ СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ,
НЕСТАНДАРДНИ СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ И СТОЛБЧИЊА
ЗА ОГРАДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА (СТОЛБОВИТЕ
И СТОЛБЧИЊАТА СЕ ПРЕДХОДНО НАБАВЕНИ ОД СТР. НА
ОПШТИНА БИТОЛА)
- ДОГОВОР БР. 03-452/1 ОД 22,06,2018 Г.
- ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ – 1.000.000,00 ДЕН
- РОК ЗА ИЗВЕДБАЕДНА (1) ГОДИНА.
Новo поставени метални столбчина на ул Булевар 1 –ви Мај
Поставени се нови сообраќани
знаци на улица Железничка
Нов сообраќаен знак на крстосницата
пред влезот на Мал Париз
8.КОЛЕКТОР ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД
УЛ. “ЃОРЃИ НАУМОВ – ЛАВЧАНСКИ ПАТВО БИТОЛА
- ДОГОВОР БР. 03-508/1 ОД 12,07,2018 Г.
- ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ – 10.958.338,00 ДЕН
- РОК ЗА ИЗВЕДБА – 60 РАБОТНИ ДЕНА, РАБОТИТЕ СЕ ВО ТЕК.
Машински ископ на почетокот
кај кривината на км 0+110 м
Монтажа на колекторот и изработка на
а.б. монтажно залиени шахти
Изработка на приклучок на
фекалната канализација
Санација на теренот после
монтажата на колекторскиот систем
Санација на теренот после
монтажата на колекторскиот систем
9. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МЕШОВИТА КАНАЛИЗАЦИЈА НА
УЛ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
- ДОГОВОР БР. 03-671/1 ОД 01,02,2017 Г.
- ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ – 3.250.932,00 ДЕН
- РОК ЗА ИЗВЕДБА – 60 РАБ. ДЕНА, НО РАБОТИТЕ СЕ ЗАВРШЕНИ ЗА
25 ДЕНА.
Машинскo кршење на асфалт и
одвоз на шутот на депонија
Монтажа на колекторот и
изработка на а.б. монтажно залиени шахти
Машински и рачен ископ, монтажа
на колекторот и изведба на а.б.шахти
Насипување и набивање на тампонски
материјал после монтажата
10.ЧИСТЕЊЕ НА РЕКА ДРАГОР ОД НАНОС И
ВЕГЕТАЦИЈА НА ПОТЕГ ОД ПОЖАРНА ДО ЦРН МОСТ
(КРУЖЕН ТЕК) ВО БИТОЛА
- ДОГОВОР БР. 03-665/1 ОД 03,09,2018 Г.
- ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ – 2.065.472,00 ДЕН
- РОК ЗА ИЗВЕДБА – 20 РАБОТНИ ДЕНА, РАБОТИТЕ СЕ ВО ТЕК.
Изглед на речното корито пред почетокот на чистењето
Изглед на речното корито денес за време на чистењето
11.ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ ОКОЛУ ИЗВЕДБАТА НА
КАНАЛИЗАЦИОНАТА МРЕЖА ВО АРМ 2 ВО БИТОЛА
ОНТАЖА НА МЕТАЛНИ КАПАЦИ НА
КАНАЛИЗАЦИОНИТЕ ШАХТИ)
- АКТИВНОСТИТЕ СЕ ИЗВЕДУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ПОВЕЌЕ ДОГОВОРИ
ЗА АРМ 1 АРМ 2, РАБОТИТЕ СЕ ВО ТЕК.
Завршни активности околу коловозот на улица
во АРМ 2, тампонирање пред асфалтирање
Поставување на метални капаци на канали.
шахти во АРМ 2 пред асфалтирање
Завршни активности околу коловозот на улица
во АРМ 2, тампонирање пред асфалтирање
Поставување на метални капаци на канали.
шахти во АРМ 2 пред асфалтирање
ПОКРАЈ ОВИЕ ПОГОЛЕМИ АКТИВНОСТИ НА КЈП НИСКОГРАДБА
КОИ СЕ ЗАВРШЕНИ И СЕ ВО ТЕК, ВО НАРЕДНИОТ ПЕРИОД ДО
КРАЈОТ НА КАЛЕНДАРСКАТА ГОДИНА НИ СЛЕДУВААТ И ДРУГИ
АКТИВНОСТИ:
1. БЕТОНСКИ РАБОТИ ЗА УЧИЛИШТЕТО ВО СРАВАРИ
2. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ИЗГРАДБА НА КОЛЕКТОРОТ ЗА БЕГОВА
ЧЕШМА ВО НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ПЕЛИСТЕР
3. ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА НА УЛ.13ТИ ЈУЛИ
4. ПРИКЛУЧОК НА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ЗА ФРАНЦУСКИ
ГРОБИШТА-МЕМОРИЈАЛЕН ЦЕНТАР
5. ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНАТА МРЕЖА
6. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ ЗА НАРЕДНАТА ЗИМСКА СЕЗОНА
ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ВНИМАНИЕТО!