РЕТРОСПЕКТИВА

НА ИЗВЕДЕНИ ОБЈЕКТИ ОД СТРАНА НА КЈП НИСКОГРАДБА БИТОЛА ВО ПЕРИОД ОД ЕДНА ГОДИНА

ОРГАНОГРАМ