ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА К.Ј.П "НИСКОГРАДБА"

ЗА ПЕРИОД ОД 01-01-2018 ДО 30-06-2018

О Д Л У К А

За избор на кандидат-административен службеник по постапка со унапредување

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 ГОДИНА

БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2017 ГОДИНА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ЗА 2017 ГОДИНА