СООПШТЕНИЕ


Упатство за управување со инертен отпад на територија на Општина Битола